Všeobecné obchodné podmienky s informáciami pre zákazníkov

1. Rozsah pôsobnosti
2. Ponuky a popisy služieb
3. Proces objednávania a uzatvárania zmluvy
4. Ceny a náklady na dopravu
5. Dodanie, dostupnosť Tovaru
6. Podmienky platby
7. Výhrada vlastníckeho práva
8. Záruka a záruka
9. Zodpovednosť
10. Uloženie textu zmluvy
11. Záverečné ustanovenia

1. Rozsah pôsobnosti
1.1. Pre obchodný vzťah medzi spoločnosťou Scherer Engineering GmbH (ďalej len „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len „zákazník“) platia nasledujúce všeobecné obchodné podmienky výlučne v znení platnom v čase objednávky.

1.2. V prípade otázok, sťažností a sťažností sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis v pracovné dni od[9:00 UHR] kým[18:00 UHR] telefonicky na čísle +43 720 145877 alebo e-mailom na adrese info(at)scherer-engineering.com

1.3. Spotrebiteľom v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny obchod za účelom, ktorý nie je prevažne komerčný ani samostatne zárobkovo činný (§ 13 BGB).

1.4. Odchylné podmienky zákazníka nie sú uznané, pokiaľ predávajúci výslovne nesúhlasí s ich platnosťou.

2. Ponuky a popisy služieb
Prezentácia produktov v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale výzvu na zadanie objednávky. Popisy služieb v katalógoch a na stránkach predávajúceho nemajú charakter uistenia alebo záruky.
Všetky ponuky platia „do vypredania zásob“, pokiaľ nie je pri produktoch uvedené inak. Okrem toho zostávajú chyby vyhradené.

3. Proces objednávania a uzatvárania zmluvy
3.1. Zákazník si môže nezáväzne vybrať produkty zo sortimentu predajcu a použiť tlačidlo[in den Warenkorb] v takzvanom nákupnom košíku. V rámci nákupného košíka je možné meniť výber produktov, napr. Zákazník potom môže použiť tlačidlo v nákupnom košíku[Weiter zur Kasse] pokračujte v dokončení procesu objednávky.

3.2. O tlačidle[zahlungspflichtig bestellen] zákazník odošle záväznú požiadavku na nákup tovaru v nákupnom košíku. Pred odoslaním objednávky môže zákazník údaje kedykoľvek zmeniť a zobraziť a pomocou funkcie prehliadača „späť“ sa vrátiť do nákupného košíka alebo úplne zrušiť proces objednávky. Požadované informácie sú označené hviezdičkou (*).

3.3. Predávajúci následne zašle zákazníkovi e-mailom automatické potvrdenie o prijatí, v ktorom je opäť uvedená objednávka zákazníka a ktoré si môže zákazník vytlačiť pomocou funkcie „Tlač“ (potvrdenie objednávky). Automatické potvrdenie prijatia iba dokumentuje, že objednávka zákazníka bola prijatá predávajúcim a nepredstavuje prijatie prihlášky. Kúpna zmluva je uzavretá až vtedy, keď predávajúci do 2 dní odošle alebo odovzdá zákazníkovi objednaný tovar alebo potvrdí odoslanie zákazníkovi do 2 dní druhým e-mailom, expresným potvrdením objednávky alebo zaslaním faktúry.

3.4. Ak predávajúci umožňuje platbu vopred, zmluva je uzavretá poskytnutím bankových údajov a výzvy na platbu. Ak ani po opätovnej výzve nebude predávajúcim uhradená platba do 10 kalendárnych dní od odoslania potvrdenia objednávky, predávajúci odstupuje od zmluvy s tým výsledkom, že objednávka je neplatná a predávajúci nie je povinný vyplatiť dodať. Objednávka je následne pre kupujúceho a predávajúceho vybavená bez ďalších následkov. Rezervácia položky v prípade platby vopred sa teda vykonáva maximálne na 10 kalendárnych dní.

4. Ceny a náklady na dopravu
4.1. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho zahŕňajú platnú zákonnú daň z obratu.

4.2. Okrem uvedených cien si predávajúci pri doručení účtuje prepravné. Náklady na dopravu budú kupujúcemu jasne oznámené na samostatnej informačnej stránke a v rámci procesu objednávania.

5. Dodanie, dostupnosť Tovaru
5.1. Ak bola dohodnutá platba vopred, dodávka sa uskutoční po obdržaní fakturovanej sumy.

5.2. Ak sa dodávka tovaru nepodarí vinou kupujúceho aj napriek trom pokusom o doručenie, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť. Všetky uskutočnené platby budú zákazníkovi okamžite vrátené.

5.3. V prípade, že objednaný produkt nie je dostupný z dôvodu, že tento produkt predávajúcemu bez jeho zavinenia nedodá jeho dodávateľ, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť. V takom prípade bude predávajúci zákazníka bezodkladne informovať a prípadne navrhne dodanie porovnateľného produktu. Ak nie je dostupný porovnateľný produkt alebo si zákazník neželá dodanie porovnateľného produktu, predávajúci bezodkladne vráti zákazníkovi už zaplatenú protihodnotu.

5.4. Zákazníci sú informovaní o dodacích lehotách a obmedzeniach dodania (napr. obmedzenie dodávok do určitých krajín) na samostatnej informačnej stránke alebo v rámci popisu príslušného produktu.

6. Platobné podmienky
6.1. Zákazník si môže vybrať z dostupných spôsobov platby v rámci a pred dokončením procesu objednávky. Zákazníci sú informovaní o dostupných spôsoboch platby na samostatnej informačnej stránke.

6.2. Ak je možná platba faktúrou, je potrebné platbu uskutočniť do 30 dní od prevzatia tovaru a faktúry. Pri všetkých ostatných spôsoboch platby je potrebné platbu vykonať vopred bez zrážky.

6.3. Ak sú na spracovanie platieb poverení poskytovatelia tretích strán, napr. Paypal. platia ich všeobecné obchodné podmienky.

6.4. Ak je splatnosť platby určená podľa kalendára, zákazník je už zmeškaním lehoty v omeškaní. V tomto prípade musí zákazník zaplatiť zákonný úrok z omeškania.

6.5. Povinnosť zákazníka zaplatiť úrok z omeškania nevylučuje uplatnenie ďalšej škody zo strany predávajúceho.

6.6. Zákazník má právo na započítanie len vtedy, ak jeho protipohľadávky boli právoplatne preukázané alebo uznané predávajúcim. Zákazník môže uplatniť zádržné právo len vtedy, ak nároky vyplývajú z rovnakého zmluvného vzťahu.

7. Výhrada vlastníckeho práva
Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

8. Záruka a záruka
8.1. Záruka je určená právnymi predpismi.

8.2. Záruka na tovar dodaný predávajúcim existuje len vtedy, ak je to výslovne uvedené. Zákazníci budú informovaní o záručných podmienkach pred začatím procesu objednávania.

9. Zodpovednosť
9.1. Nasledujúce vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú na zodpovednosť predávajúceho za škody, bez ohľadu na ostatné zákonné požiadavky na oprávnenie.

9.2. Predávajúci zodpovedá neobmedzene, ak je príčinou škody úmysel alebo hrubá nedbanlivosť.

9.3. Predávajúci ďalej zodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie podstatných povinností, ktorých porušenie ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy, alebo za porušenie povinností, ktorých splnenie v prvom rade umožňuje riadne plnenie zmluvy a na dodržiavanie ktorých sa zákazník pravidelne spolieha. V tomto prípade však predávajúci zodpovedá len za predvídateľné, pre zmluvu typické škody. Predávajúci nezodpovedá za mierne nedbalé porušenie iných povinností, ako sú uvedené v predchádzajúcich vetách.

9.4. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti neplatia v prípade zranenia života, končatiny alebo zdravia, za vadu po prevzatí záruky za kvalitu výrobku a za podvodne zamlčané vady. Zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok zostáva nedotknutá.

9.5. Pokiaľ je zodpovednosť predávajúceho vylúčená alebo obmedzená, platí to aj pre osobnú zodpovednosť zamestnancov, zástupcov a zástupcov.

10. Uloženie textu zmluvy
10.1. Zákazník si môže pred odoslaním objednávky predávajúcemu vytlačiť text zmluvy pomocou funkcie tlače svojho prehliadača v poslednom kroku objednávky.

10.2. Predávajúci zároveň zasiela zákazníkovi potvrdenie objednávky so všetkými údajmi objednávky na ním uvedenú e-mailovú adresu. S potvrdením objednávky, najneskôr však pri doručení tovaru, obdrží zákazník aj kópiu všeobecných obchodných podmienok spolu so storno podmienkami a informáciami o nákladoch na dopravu ako aj dodacích a platobných podmienkach. Ak ste sa zaregistrovali v našom obchode, môžete si zobraziť objednávky, ktoré ste zadali v oblasti svojho profilu. Text zmluvy navyše ukladáme, ale nesprístupňujeme na internete.

11. Záverečné ustanovenia
11.1. Miestom súdu a miestom plnenia je sídlo predávajúceho, ak je zákazníkom obchodník, právnická osoba podľa verejného práva alebo špeciálny fond podľa verejného práva.

11.2. Zmluvným jazykom je nemčina.

11.3. Platforma Európskej komisie pre online riešenie sporov (OS) pre spotrebiteľov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Nie sme ochotní a nie sme povinní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym senátom.