Villkor med kund information

1. tillämpningsområde
2. erbjudanden och tjänstebeskrivningar
3. beställningsprocess och ingående av avtal
4. priser och fraktkostnader
5. leverans, tillgång till varor
6. betalningssätt
7. bibehållande av ägande
8. garanti för materialfel och garanti
9. ansvar
10. lagring av kontrakts texten
11. SLUTBESTÄMMELSER

1. tillämpningsområde
1.1. För affärsrelationen mellan Scherer Engineering GmbH (hädanefter ”säljaren”) och kunden (hädanefter ”kunden”) gäller följande allmänna villkor uteslutande i den version som gäller vid beställningstillfället.

1.2. Du når vår kundtjänst för frågor, klagomål och klagomål på vardagar från kl[9:00 UHR] fram tills[18:00 UHR] genom att ringa +43 720 145877 eller via e-post på info(at)scherer-engineering.com

1.3. Konsumenter i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som sluter en laglig transaktion för ett ändamål som i första hand inte kan tillskrivas hans kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet (13 § i den tyska civil lagen).

1.4. Avvikande regler och villkor för kunden kommer inte att accepteras, såvida inte säljaren uttryckligen samtycker till deras giltighet.

2. erbjudanden och tjänstebeskrivningar
Presentationen av produkterna i online-butiken utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, men en inbjudan att göra en beställning. Tjänstebeskrivningarna i kataloger och på säljarens webbplatser har inte karaktären av en försäkran eller garanti.
Alla erbjudanden är giltiga ”så länge lagret varar” om inte annat anges i produkterna. För resten är fel reserverade.

3. beställningsprocess och ingående av avtal
3.1. Kunden kan utan förpliktelser välja produkter ur säljarens sortiment och använda knappen[in den Warenkorb] i en så kallad varukorg. Inom kundvagnen kan produkturvalet ändras, t ex utgå. Kunden kan sedan använda knappen i varukorgen[Weiter zur Kasse] fortsätt för att slutföra beställningsprocessen.

3.2. Om knappen[zahlungspflichtig bestellen] kunden lämnar en bindande begäran om att köpa varorna i varukorgen. Innan beställningen skickas kan kunden ändra och visa data när som helst, gå tillbaka till kundvagnen med hjälp av webbläsarfunktionen eller avbryta beställningsprocessen helt och hållet. Nödvändig information är markerad med en asterisk (*).

3.3. Säljaren skickar sedan kunden en automatisk bekräftelse på mottagandet via e-post, där kundens beställning listas igen och som kunden kan skriva ut via ”Skriv ut”-funktionen (orderbekräftelse). Den automatiska bekräftelsen av mottagandet endast dokument som kundens beställning har mottagits av säljaren och utgör inte godkännande av ansökan. Köpekontraktet ingås endast om säljaren skickar den beställda produkten till kunden inom 2 dagar, överlämnar den eller skickar försändelsen till kunden inom 2 dagar med en andra e-post, Express orderbekräftelse eller skickar fakturan har bekräftats.

3.4. Om säljaren tillåter en förskottsbetalning, ingås kontraktet med tillhandahållandet av bankuppgifter och betalningsförfrågan. Om betalningen inte har mottagits av säljaren inom 10 kalenderdagar efter avsändandet av orderbekräftelsen, även efter en ny inbjudan, återkallar säljaren från kontraktet, med följden att beställningen annulleras och beställningen inte längre är giltig och beställningen är säljaren har ingen leveransskyldighet. Ordern slutförs sedan för köparen och säljaren utan ytterligare konsekvenser. En reservation av föremålet i fråga om förskottsbetalning görs därför för högst 10 kalenderdagar.

4. priser och fraktkostnader
4.1. Alla priser som anges på säljarens webbplats är inklusive tillämplig lagstadgad mervärdesskatt.

4.2. Förutom de angivna priserna, säljaren avgifter fraktkostnader för leveransen. Fraktkostnaderna kommer tydligt att meddelas köparen på en separat informationssida och under beställningsprocessen.

5. leverans, tillgång till varor
5.1. Om förskottsbetalning har avtalats sker leveransen efter mottagandet av fakturabeloppet.

5.2. Om leveransen av varorna misslyckas på grund av fel av köparen trots tre gånger ett försök att leverera, kan säljaren dra sig ur kontraktet. Alla utbetalningar som görs kommer att återbetalas till kunden utan dröjsmål.

5.3. Om den beställda produkten inte är tillgänglig eftersom säljaren inte levereras med denna produkt av sin leverantör utan fel av sin egen, kan säljaren häva avtalet. I detta fall kommer säljaren att informera kunden omedelbart och vid behov föreslå leverans av en jämförbar produkt. Om ingen jämförbar produkt finns tillgänglig eller om kunden inte vill leverera en jämförbar produkt, kommer Säljaren omedelbart att återbetala kunden eventuell ersättning som redan tillhandahållits.

5.4. Kunderna informeras om leveranstider och leveransbegränsningar (t. ex. begränsning av leveranser till vissa länder) på en separat informationssida eller inom respektive Produktbeskrivning.

6. betalningssätt
6.1. Kunden kan välja bland de tillgängliga betalningsmetoderna under och innan orderprocessen är slutförd. Kunderna kommer att informeras om tillgängliga betalningsmedel på en separat informationssida.

6.2. Om betalning via faktura är möjlig måste betalning ske inom 30 dagar från mottagandet av varorna och fakturan. För alla andra betalningsmetoder måste betalning ske i förskott utan avdrag.

6.3. Om tredje part beställs med betalningshantering, till exempel PayPal. deras allmänna villkor gäller.

6.4. Om förfallodatumet för betalningen bestäms enligt kalendern, är kunden redan standard genom att utelämna datumet. I detta fall måste kunden betala lagstadgad dröjsmålsränta.

6.5. Kundens skyldighet att betala dröjsmålsränta utesluter inte att säljaren hävdar ytterligare skadestånd för förseningen.

6.6. Kunden är endast berättigad till avlämning om hans motfordran har fastställts eller bekräftats av säljaren. Kunden kan endast utöva en rätt till kvarhållande om fordringarna är resultatet av samma avtalsförhållande.

7. bibehållande av ägande
Fram till dess att full betalning har gjorts, förblir de levererade varorna säljarens egendom.

8. garanti för materialfel och garanti
8.1. Garantin bestäms i enlighet med lagbestämmelser.

8.2. Det finns en garanti för de varor som levereras av säljaren endast om detta uttryckligen har överlämnats. Kunderna kommer att informeras om garantivillkoren innan beställningsprocessen inleds.

9. ansvar
9.1. Följande friskrivningsklausuler och ansvarsbegränsningar gäller för säljarens skadeståndsansvar, utan att det påverkar de övriga rättsliga kraven i anspråket.

9.2. Säljaren skall vara ansvarig utan begränsning i den mån orsaken till skadan är grundad på uppsåt eller grov vårdslöshet.

9.3. Säljaren är dessutom ansvarig för den något försumliga överträdelsen av väsentliga förpliktelser, vars kränkning äventyrar fullgörandet av syftet med kontraktet, eller för åsidosättandet av förpliktelser, vars uppfyllande av avtalet i första hand är fullgott. och kunden litar regelbundet på deras efterlevnad. I detta fall är dock säljaren endast ansvarig för de förutsebara skador som är typiska för kontraktet. Säljaren ansvarar inte för något försumliga brott mot andra förpliktelser än de som anges i föregående meningar.

9.4. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte i händelse av skada på liv, kropp och hälsa, en defekt efter att ha tagit över en garanti för produktens kvalitet och i fråga om bedrägligt dolda defekter. Ansvar enligt produktansvarslagen förblir opåverkad.

9.5. I den mån säljarens ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta även för anställdas, företrädarnas och ställföreträdande agents personliga ansvar.

10. lagring av kontrakts texten
10.1. Kunden kan skriva ut kontrakts texten innan beställningen till säljaren genom att använda utskriftsfunktionen i sin webbläsare i det sista steget i beställningen.

10.2. Säljaren skickar även kunden en orderbekräftelse med alla beställningsuppgifter till den e-postadress som han har tillhandahållit. Med orderbekräftelsen, men senast vid leveransen av varorna, kommer kunden också att få en kopia av GtC tillsammans med återkallnings instruktionen och informationen om fraktkostnader samt leverans-och betalningsvillkor. Om du har registrerat dig i vår butik kan du se dina beställningar i ditt profil område. Dessutom lagrar vi kontrakts texten, men gör den inte tillgänglig på Internet.

11. SLUTBESTÄMMELSER
11.1. Platsen för jurisdiktion och plats för utförandet är säte för säljaren om kunden är en köpman, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt.

11.2. Kontrakts språket är tyskt.

11.3. Europeiska kommissionens plattform för onlinetvistlösning (OS) för konsumenter: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsument skiljedoms nämnd.