Podmienky služby

 1. rozsah
  1. Nasledujúce obchodné podmienky sú rozhodujúcim právnym základom pre všetky ponuky, predaje a dodávky. Nákupné podmienky objednávateľa alebo iné odchylné dohody sú akceptované len vtedy, ak sú výslovne uznané a písomne potvrdené dodávateľom ako dodatok k týmto dodacím podmienkam.
  2. V prípade trvajúceho obchodného vzťahu sa súčasťou zmluvy stávajú aj všeobecné obchodné podmienky dodávateľa v aktuálne platnej podobe, ak na ne nie je výslovne odkázaný.
 2. ponuka
  1. Naše ponuky sú nezáväzné. Obsah a rozsah ponúk určuje výlučne typový popis. Dokumenty patriace k ponuke, ako sú ilustrácie, výkresy, hmotnosť a rozmery, je potrebné chápať len ako orientačné hodnoty, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné.
  2. Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke, autorské a iné práva priemyselného vlastníctva ako aj svoje know-how ku všetkým ponukovým podkladom a výkresom. Tretím osobám môžu byť sprístupnené len s ich súhlasom a môže ich použiť len príjemca ponuky v súlade so zmluvou.
 3. potvrdenie objednávky
  1. Objednávky, dohody, záruky atď., vrátane príkazov našich zástupcov a iných zamestnancov, vyžadujú naše písomné potvrdenie, aby boli právne účinné.
  2. Dodávateľ nezodpovedá za chyby, ktoré vyplynú z podkladov predložených objednávateľom (napr. výkresy) alebo z nepresných či verbálnych informácií.
  3. Ak sme len dodávateľ dielov a generálny dodávateľ zmontuje dodané diely do uceleného celku, naša zodpovednosť je obmedzená na jednotlivé diely, nie však na funkčnosť hotového celku.
 4. dodacie lehoty
  1. Dodacia lehota začína plynúť odoslaním potvrdenia objednávky, nie však skôr, ako budú objasnené všetky podrobnosti o realizácii a nie pred poskytnutím dokumentov, súhlasov a povolení, ktoré má poskytnúť zákazník, a nie pred prijatím dohodnutej platby a výskytom iných zmluvne dohodnutých medzi zmluvnými stranami Predpoklady pre bezproblémové vybavenie objednávky.
  2. Dodacia lehota je dodržaná, ak predmet dodávky opustil závod dodávateľa do konca lehoty alebo bola oznámená pripravenosť na odoslanie. Ak dodávateľovi bránia v splnení jeho záväzku nastať nepredvídateľné a/alebo nezvyčajné okolnosti, ktoré ani napriek primeranej starostlivosti nedokázal odvrátiť, platí: Dodacia lehota sa primerane predlžuje. Predpokladom je, že dodávka alebo služba sa nestanú nemožnými.
  3. Nezáleží na tom, či k prerušeniu došlo v závode dodávateľa alebo u jeho subdodávateľa. Poruchy sú napríklad úradné sankcie a zásahy, meškanie dodávky dodávaných dielov a iné druhy prerušení prevádzky.
  4. Na tu uvedené okolnosti sa môže dodávateľ odvolávať len vtedy, ak o nich bezodkladne informoval zákazníka.
  5. Toto nariadenie platí primerane v prípadoch štrajku a/alebo výluky.
  6. Ak dôjde k omeškaniu v dôsledku okolností, za ktoré je zodpovedný dodávateľ a objednávateľovi v dôsledku toho vznikne preukázateľná škoda, môže si uplatniť nárok na náhradu za každý začatý týždeň omeškania vo výške 0,5 %, celkovo však nie viac ako 5 %, s výnimkou ďalších nárokov. o hodnotu tej časti celkovej dodávky, ktorú v dôsledku omeškania nemožno použiť včas alebo v súlade so zmluvou.
  7. Úprava zodpovednosti podľa bodu 4.6 sa vzťahuje aj na nároky na náhradu škody zo strany odberateľa, ktoré si uplatňuje v prípadoch, keď určí dodávateľovi v omeškaní primeranú lehotu na poskytnutie služby alebo dodatočného plnenia s výslovným vyhlásením, že tovar prevezme až po tomto termíne. uplynula lehota služieb a dodávateľ túto lehotu nedodrží. Okrem toho v prípadoch, keď dodávateľ nakoniec nie je schopný vykonať celú službu pred prechodom nebezpečenstva a/alebo dodávateľ tak nie je schopný a/alebo objednávka podobných položiek znemožní realizáciu časti dodávky z hľadiska množstva a zákazník má oprávnený záujem na odmietnutí čiastočnej dodávky. V týchto prípadoch však zostávajú akékoľvek práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy nedotknuté.
  8. Ak dôjde k omeškaniu odoslania z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník, budú mu účtované náklady spojené so skladovaním po 10 dňoch od oznámenia pripravenosti na odoslanie, najmenej však 0,5 % z fakturovanej sumy za každý mesiac v prípade skladovania. v závodoch dodávateľa. Dodávateľ je však oprávnený po stanovení a márnom uplynutí primeranej lehoty s predmetom dodávky inak naložiť. V takom prípade môže zákazníkovi dodať ním objednaný predmet dodávky alebo patriaci do rovnakého druhu v primeranej predĺženej lehote.
 5. Odoslanie, prenos rizika a príjem
  1. Riziko prechádza na zákazníka – aj v prípade čiastočných dodávok – najneskôr pri odoslaní alebo prevzatí dielov dodávky, a to aj v prípade, že dodávateľ prevzal ďalšie služby, ako sú náklady na dopravu alebo dodávku alebo inštaláciu.
  2. Ak dôjde k omeškaniu dodávky v dôsledku okolností, za ktoré dodávateľ nezodpovedá, riziko prechádza na zákazníka odo dňa oznámenia o pripravenosti na odoslanie. Dodávateľ je však povinný na žiadosť a náklady objednávateľa uzavrieť poistenie, ktoré objednávateľ požaduje.
  3. Dodaný tovar musí byť odberateľom prevzatý bez toho, aby boli dotknuté jeho záručné nároky, a to aj v prípade, že má nepodstatné chyby.
  4. Čiastočné dodávky sú povolené.
  5. Pokiaľ nie je upravené inak, balenie zabezpečí dodávateľ a nepožaduje ho zákazník. Ide teda o prepravný obal. Miestom plnenia pre vrátenie prepravného obalu je sídlo dodávateľa. Zákazník znáša náklady na vrátenie prepravného obalu a náklady dodávateľa na jeho spätné prevzatie. Odberateľ je tiež povinný vrátiť prepravné obaly čisté a nezmiešané s inými komponentmi v obvyklej pracovnej dobe dodávateľa.
 6. záruka
  1. Naša záruka je založená na včasnom splnení dohodnutých platobných podmienok a iných záväzkov zákazníka. Predovšetkým vykonávanie predpísaných kontrol a údržby našim odborným personálom v mene zákazníka.
  2. Za vadu sa považuje len nezanedbateľná odchýlka dodávky alebo služby z hľadiska jej kvality alebo použiteľnosti na zmluvne dohodnutý účel.
  3. Všetky tie diely budú bezplatne opravené alebo vymenené podľa uváženia dodávateľa, ktoré sa do 6 mesiacov (v prípade viaczmennej prevádzky do 3 mesiacov) od uvedenia do prevádzky zmenili v dôsledku okolnosti, ktorá nastala pred prevodom. riziko – najmä v dôsledku chybného návrhu, nekvalitných stavebných materiálov alebo chybného vyhotovenia – sa ukážu ako nepoužiteľné alebo ich užitočnosť nie je zanedbateľne narušená. V prípade zistenia takýchto nedostatkov musí byť dodávateľ bezodkladne písomne informovaný. Vymenené diely sa stávajú majetkom Dodávateľa. Odchýlka, ktorá je v tomto zmysle bezvýznamná, nestojí v ceste naplneniu.
  4. V prípade základných produktov tretích strán je zodpovednosť dodávateľa obmedzená na postúpenie nárokov zo zodpovednosti, na ktoré má nárok voči dodávateľovi produktu tretej strany.
  5. Za diely dodávky, ktoré podliehajú predčasnému opotrebovaniu v dôsledku vlastností materiálu alebo spôsobu použitia, nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
  6. Rovnako nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené z nasledujúcich dôvodov. Nevhodné alebo nesprávne použitie, chybná montáž a/alebo chybné pripojenie alebo uvedenie do prevádzky zo strany zákazníka alebo tretích osôb, prirodzené opotrebovanie, chybná alebo nedbalá manipulácia, nevhodné prevádzkové prostriedky, náhradné materiály, chybné stavebné práce, nevhodný stavebný podklad, chemický, elektrochemický príp. elektrické vplyvy, pokiaľ nie sú zastúpené dodávateľom.
  7. Odberateľ musí po dohode s dodávateľom poskytnúť dodávateľovi potrebný čas a možnosť na vykonanie všetkých opráv a náhradných dodávok, ktoré dodávateľ podľa svojho primeraného uváženia považuje za potrebné. V opačnom prípade je dodávateľ oslobodený od záruky. Len v naliehavých prípadoch ohrozenia bezpečnosti prevádzky a aby sa predišlo neúmerne veľkým škodám, je dodávateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť s uvedením relevantných okolností, na čo dá dodávateľ včas podľa okolností odberateľovi súhlas, najmenej po siedmych pracovných dňoch. dní, závadu opraviť sám alebo odstrániť tretími osobami a požadovať od dodávateľa úhradu nevyhnutných nákladov. V prípade omeškania dodávateľa s odstránením vady má objednávateľ rovnaké právo aj bez osobitného povolenia.V prípade neoprávneného odmietnutia povolenia sa dodávateľ zaväzuje nahradiť vzniknutú škodu.
 7. Zodpovednosť/Záruka
  1. Pokiaľ sa reklamácia ukáže ako oprávnená, dodávateľ znáša priame náklady vzniknuté v dôsledku opravy alebo náhradnej dodávky, náklady na výmenu dielu vrátane dopravy a primerané náklady na odstránenie a inštaláciu, ako aj náklady o akomkoľvek potrebnom zabezpečení svojich montérov a pomocníkov. Okrem toho náklady hradí zákazník. Toto sa vzťahuje najmä na náklady vzniknuté v dôsledku odvozu zásielky na iné miesto.
  2. Akékoľvek zmeny alebo opravy vykonané neodborne zákazníkom alebo tretími osobami bez predchádzajúceho súhlasu dodávateľa rušia záruku na následky z toho vyplývajúce.
  3. Záručná doba na opravné služby alebo na novododaný tovar je šesť mesiacov od skončenia opravných prác alebo dodania novododaného tovaru. Končí však najskôr uplynutím záručnej doby na pôvodný predmet dodávky.
 8. označenie CE
  1. Naše stroje sú navrhnuté a vyrobené v súlade s príslušnými základnými bezpečnostnými a zdravotnými požiadavkami príslušných smerníc ES. Po splnení všetkých požiadaviek sa vydá ES vyhlásenie o zhode a pripojí sa označenie CE.
  2. Ak niekto vykoná zmenu na nami dodanom stroji bez nášho písomného súhlasu, nami vydané ES vyhlásenie o zhode stráca platnosť.
 9. Iná zodpovednosť za škody
  1. Objednávateľ nemá nárok na žiadne nároky na náhradu škody alebo náhradu nákladov z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvnej povinnosti a deliktných úkonov, pokiaľ nižšie neplatí iný predpis.
  2. Nároky na náhradu škody existujú v prípade povinného ručenia (najmä podľa zákona o zodpovednosti za výrobok) pri ujme na živote, tele alebo zdraví, zodpovednosti za úmysel alebo hrubej nedbanlivosti, v prípade zodpovednosti za porušenie základných povinností aj pri ľahkej nedbanlivosti, zodpovednosti za podvodne zamlčané vady a v prípade zodpovednosti v rámci záruky. Dodávateľ v týchto prípadoch zodpovedá za svojich zákonných zástupcov a vedúcich zamestnancov a v prípade porušenia základných povinností aj za svojich ďalších zástupcov. Okrem prípadov zodpovednosti za úmysel/hrubú nedbanlivosť alebo v dôsledku ujmy na živote, zdraví alebo zdraví je zodpovednosť za porušenie základných povinností obmedzená na predvídateľné škody typické pre zmluvu.
  3. Dodávateľ má uzatvorené príslušné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou a výrobkom pre prípad úrazu a škody na majetku. Nároky na náhradu škody na majetku zo zodpovednosti za výrobok sú preto obmedzené na dlžné sumy poisťovne. Pokiaľ je to prípustné, dodávateľ postupuje tieto poistné nároky objednávateľovi.
  4. Procesné rozloženie dôkazného bremena zostáva týmto nariadením nedotknuté.
  5. Nároky zákazníka na náhradu škody sa premlčujú po 12 mesiacoch. Zákonná premlčacia lehota sa vzťahuje na zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok alebo na úmysel alebo podvodný úmysel.
  6. Všetky ďalšie ďalšie nároky zákazníka, najmä na odstúpenie od zmluvy, ukončenie alebo zníženie, ako aj na náhradu škôd akéhokoľvek druhu, vrátane škôd, ktoré nevznikli na samotnom predmete dodávky, sú vylúčené.
 10. cena a platba
  1. Ak nie je dohodnuté inak, ceny platia zo závodu. K cenám je pripočítaná daň z pridanej hodnoty v platnej zákonnej sadzbe.
  2. Dodatočné náklady ako balenie, doprava, poistenie, clo a montáž budú účtované osobitne.
  3. Služby výslovne neuvedené v ponuke, ktoré sú potrebné na realizáciu objednávky alebo sú realizované na žiadosť zákazníka, budú fakturované dodatočne.
  4. Ak nie je dohodnuté inak, platbu je potrebné uhradiť do 8 dní po dátume vystavenia faktúry v hotovosti bez akýchkoľvek zrážok bezplatne platobnému miestu dodávateľa: 1/3 akontácia po obdržaní potvrdenia objednávky, 1/3 hneď ako bude zákazník informovaný, že hlavné časti sú pripravené na expedíciu, zvyšok do ďalšieho mesiaca
  5. V prípade prekročenia termínu splatnosti je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi úrok vo výške 8 % nad príslušnú základnú úrokovú sadzbu. Úrok z omeškania má byť stanovený vyššie, ak dodávateľ preukáže iný zákonný dôvod vyššieho úroku.
  6. Právo zákazníka na započítanie a/alebo zadržanie platby je vylúčené, pokiaľ nejde o protipohľadávky uznané dodávateľom alebo protipohľadávky, ktoré boli právne preukázané. To sa nevzťahuje ani na reklamácie z dôvodu chybnej dodávky. Ak je dodávka deliteľná, posledná uvedená výnimka sa týka len príslušnej čiastkovej služby. V prípade drobných vád sa však výluka vzťahuje na výšku odmeny, ktorá presahuje zníženú hodnotu z dôvodu vady.
  7. Dodávateľ môže pozastaviť plnenie svojej dodávky a služby, ak sa po uzavretí zmluvy ukáže, že odberateľ nesplní podstatnú časť svojho záväzku pre závažný nedostatok svojej bonity. Ak dodávateľ preruší plnenie, musí to bezodkladne oznámiť objednávateľovi a pokračovať v plnení, ak objednávateľ poskytne dostatočnú záruku na splnenie svojich záväzkov v primeranej lehote.
  8. Právo na pozastavenie dodávky existuje aj pri zahraničných transakciách, ak akékoľvek menové turbulencie prinesú dodávateľovi menové nevýhody o viac ako 10 %. Menová nevýhoda musela vzniknúť medzi uzavretím zmluvy a prvou dodávkou
 11. zachovanie titulu:
  1. Súčasťou zmluvy sú nasledujúce doložky o výhrade vlastníctva: a) Jednoduchá výhrada vlastníctva b) Predĺžená výhrada vlastníctva (doložka o zachovaní bežného účtu a zostatku) c) Predĺžená výhrada vlastníctva (doložka o spracovaní a predbežnom postúpení) d) Doložka o uvoľnení
  2. Dodávateľ si ponecháva vlastníctvo a rozšírené vlastníctvo predmetu dodávky až do splnenia všetkých nárokov dodávateľa voči zákazníkovi podľa zmluvy o dodávke. Ak je dohodnutý šekový/zmenkový postup a dodávateľ ručí v dôsledku zmenky voči tretím osobám, najmä banke, odberateľ svoj záväzok splnil až vtedy, keď tento záväzok na strane dodávateľa z r. zmenka definitívne zanikla.
  3. Zákazník nie je oprávnený predmet dodávky zastaviť, postúpiť ako zábezpeku alebo predať tretím osobám alebo postúpiť práva na tretie osoby, kým nebudú definitívne splnené všetky nároky dodávateľa voči zákazníkovi z dodacej zmluvy.
  4. Ak kupujúci predá predmet dodávky v rozpore s dohodou alebo so súhlasom dodávateľa, postupuje týmto nároky z toho vyplývajúce dodávateľovi. Dodávateľ toto poverenie akceptuje. Dodávateľ je oprávnený vymáhať pohľadávku voči tretej osobe sám. Predĺženú výhradu vlastníctva môže uplatniť aj dodávateľ. Odberateľ je v tomto prípade povinný informovať dodávateľa o postúpenej pohľadávke, dlžníkovi a všetkých informáciách potrebných na vymáhanie a odovzdať príslušné doklady dodávateľovi alebo informovať dlžníka odberateľa o postúpení.
  5. Akákoľvek premena alebo neoddeliteľné spojenie predmetu dodávky zo strany objednávateľa je vždy realizované pre dodávateľa. Ak je predmet dodávky spojený s inými vecami, ktoré nepatria objednávateľovi, nadobúda dodávateľ spoluvlastnícke právo k novej veci v pomere hodnoty predmetu dodávky k ostatným veciam, ktoré mu nepatria. Ak dôjde k reorganizácii spojenia tak, že za hlavnú vec sa má považovať nová vec odberateľa, dohodne sa, že odberateľ prevedie na dodávateľa pomerné spoluvlastníctvo.
  6. Ak je predmet dodávky spojený s majetkom, odberateľ postupuje dodávateľovi aj pohľadávku na zabezpečenie pohľadávok dodávateľa voči nemu, ktoré mu vznikli voči tretej osobe v dôsledku spojenia predmetu dodávky s kusom. majetku.
  7. V prípade porušenia zmluvy zo strany objednávateľa, najmä omeškania s platbou, záložným právom, postúpením zábezpeky alebo iným prevodom vlastníckeho práva na tretie osoby, je dodávateľ oprávnený prevziať predmet dodávky späť. Kupujúci je viazaný zverejnením. Spätné prevzatie predmetu dodávky dodávateľom nie je odstúpením od zmluvy.
  8. V prípade príloh alebo iných zásahov tretích osôb musí zákazník bezodkladne písomne informovať dodávateľa, aby mohol dodávateľ podať žalobu v súlade s § 771 ZPO môže zvýšiť. Ak tretia strana nie je schopná zaplatiť dodávateľovi súdne alebo mimosúdne trovy súdneho sporu podľa § 771 ZPO, odberateľ zodpovedá dodávateľovi za zodpovedajúcu stratu.
  9. Dodávateľ je počas doby výhrady vlastníckeho práva oprávnený poistiť predmet dodávky proti krádeži, rozbitiu, požiaru, vode a inému poškodeniu na náklady objednávateľa, pokiaľ objednávateľ nemá poistenie preukázateľne uzavreté sám. Na požiadanie musí dodávateľovi poskytnúť tento doklad predložením poistnej zmluvy.
  10. Ak je dodávka určená pre zahraničného odberateľa, zahraničný odberateľ je povinný zabezpečiť vlastnícke práva dodávateľa k predmetu dodávky v súlade so zákonnými ustanoveniami krajiny, pre ktorú je predmet dodávky určený. Rovnako musí vykonať všetky úkony súčinnosti, ktoré sú potrebné na zabezpečenie výhrady vlastníctva. V opačnom prípade musí zahraničný zákazník dodatočne dodržiavať nemecké právo
 12. Miesto plnenia, rozhodné právo, miesto súdnej príslušnosti, písomná forma a oddeliteľnosť
  1. Miestom plnenia platby a dodania je sídlo dodávateľa.
  2. Na tieto Všeobecné obchodné podmienky a celý právny vzťah medzi dodávateľom a odberateľom sa vzťahuje výlučne nemecké právo, s výnimkou Dohovoru Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CSIG).
  3. Miestom súdu pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami je sídlo dodávateľa. Dodávateľ má však právo žalovať zákazníka v mieste súdnej príslušnosti zákazníka.
  4. Pre zmluvné vzťahy platia nasledujúce ustanovenia v nasledujúcom poradí: – jednotlivé dohody uzatvorené medzi zmluvnými stranami – tieto všeobecné dodacie podmienky – zákonné ustanovenia, najmä ustanovenia nemeckého obchodného zákonníka (HGB) a nemeckého občianskeho zákonníka. (BGB)
  5. Doplnkové zmluvy, rezervácie, zmeny a doplnky musia byť pre platnosť písomne potvrdené dodávateľom.
  6. Ak by bolo alebo sa stalo niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ustanovenie v rámci iných zmlúv neplatné, nie je tým dotknutá platnosť všetkých ostatných ustanovení a zmlúv.