Obecné podmínky

 1. Rozsah
  1. Následující podmínky jsou relevantní právní základ pro všechny nabídky, prodej a dodávky. Kupní podmínky a podmínky zákazníka nebo jiných odchylujících se dohod se považují za přijaté pouze tehdy, jsou-li výslovně uznány a písemně potvrzeny dodavatelem jako dodatek k těmto podmínkám dodání.
  2. V případě trvalého obchodního vztahu se obecné podmínky dodavatele v současné podobě stanou součástí smlouvy, i když již nejsou výslovně uvedeny.
 2. Nabízejí
  1. Naše nabídky se mohou změnit. Obsah a rozsah cenových nabídek určuje výhradně popis typu. Dokumenty týkající se nabídky, jako jsou ilustrace, výkresy, váhy a rozměry, se chápou pouze jako orientační hodnoty, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.
  2. Dodavatel si vyhrazuje právo na vlastnictví, autorská práva a další právo průmyslového vlastnictví, stejně jako své know-how ve všech nabízených dokumentech a výkresech. Mohou být poskytnuty pouze třetím stranám s jeho souhlasem a mohou být použity pouze v souladu se zakázkou.
 3. Potvrzení
  1. Objednávky, dohody, záruky atd., včetně záruk našich zástupců a dalších zaměstnanců, vyžadují písemné potvrzení o právní platnosti.
  2. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vyplývající z dokladů předložených zákazníkem (např. výkresy) nebo z nesprávných nebo ústních informací.
  3. Jsme-li pouze dodavatelem součástek a generální dodavatel sestavuje dodané součásti do úplného celku, je naše odpovědnost omezena na jednotlivé části, ale ne na funkčnost dokončené části.
 4. Dodací lhůty
  1. Dodací lhůta začíná zasláním potvrzení objednávky, ale ne před tím, než jsou všechny podrobnosti o provedení vyjasněny, a nikoli před dodáním dokumentů, schválení a uvolnění, které má zákazník pořizovat, a nikoli před přijetím dohodnutého Platba a zadání dalších podmínek pro řádné provedení příkazu, které strany jednotlivě dohodnou.
  2. Dodací lhůta je splněna, pokud položka dodání opustila továrnu dodavatele nebo pokud byla na konci dodávky oznámena připravenost k expedici. Je-li dodavateli zabráněno v plnění své povinnosti v případě nepředvídatelných a/nebo neobvyklých okolností, které by nemohl zabránit ani přes přiměřenou péči, platí následující: dodací lhůta se přiměřeně prodlouží. Předpokladem je, že dodávka nebo služba nejsou nemožné.
  3. Nezáleží na tom, zda závada nastala v závodě dodavatele nebo jeho subdodavatele. Mezi narušení patří oficiální sankce a intervence, zpoždění při dodávání komponentů, jakož i provozní poruchy jakéhokoliv jiného druhu.
  4. Dodavatel se může spolehnout pouze na okolnosti uvedené v tomto dokumentu, pokud o tom okamžitě informoval zákazníka.
  5. Toto nařízení se použije ve vhodných případech pro stávku a/nebo pro zamknutí.
  6. Dojde-li k prodlení v důsledku okolností, za které je dodavatel zodpovědný, a zákazník trpí prokazatelnou škodou v důsledku toho, může, s vyloučením dalších nároků, kompenzovat implicitní kompenzaci za každý dokončený týden zpoždění 0,5 v celé ale účtovat maximálně 5 z hodnoty té části celkového dodání, kterou nelze včas použít nebo v souladu se smlouvou v důsledku prodlení.
  7. Ustanovení o odpovědnosti podle ustanovení 4,6 se rovněž vztahují na nároky na náhradu škody zákazníkem, které uplatňuje v případech, kdy dodavatel ve výchozím nastavení stanoví přiměřenou lhůtu pro výkon nebo pozdější výkon s výslovným prohlášením, že přijetí služeb po uplynutí této lhůty a dodavatel toto období nesplňuje. Kromě toho v případech, kdy dodavatel trvale nemůže vykonat veškerou službu před převodem rizika nebo pokud existuje neschopnost dodavatele a/nebo pořadí podobných položek, není provedení části dodávky v čísle nemožné a zákazník má oprávněný zájem odmítnout částečné dodání. V těchto případech však zůstávají jakákoliv práva k odstranění vyrovnávacích práv zákazníka nedotčena.
  8. Je-li přeprava zpožděna z důvodů, za které je zákazník zodpovědný, musí být náklady vzniklé uskladňování zpožděny, počínaje 10 dny po oznámení připravenosti k odeslání, ale alespoň 0,5% fakturované částky pro dodavatele v případě uskladnění v dodavatelově továrně. vypočítávána každý měsíc. Dodavatel je však oprávněn nakládat s doručovací položkou jakýmkoli jiným způsobem po nastavení a neplodném uplynutí přiměřené doby. V tomto případě může zákazníkovi dodat přiměřenou, delší dobu s doručovací položkou, kterou si objednal nebo který je přidružen ke stejnému rodu.
 5. V. Ersendung, převod rizika a přijetí
  1. Riziko předá zákazníkovi nejpozději při odeslání nebo výběru doručovací části, a to i v případě, že dodavatel převzal jiné služby, například náklady na přepravu nebo dodání nebo instalaci.
  2. Pokud se přeprava zpozdí z důvodu okolností, které nejsou nad kontrolou dodavatele, musí riziko předat zákazníkovi ode dne připravenosti na odeslání. Dodavatel však musí provést pojištění, které zákazník požaduje na požádání a na úkor zákazníka.
  3. Dodané položky, i když mají menší vady, musí být akceptovány zákazníkem, aniž jsou dotčeny jeho nároky na záruku.
  4. Povolují se částečné dodávky.
  5. Pokud není stanoveno jinak, obal bude iniciován dodavatelem a nebude zákazníkem požadován. Proto se jedná o přepravní obaly. Místem plnění pro návrat přepravního obalu je sídlo dodavatele. Zákazník nese náklady na vrácení přepravního obalu a náklady na vrácení, které dodavatel vynalomohl. Zákazník je také povinen vrátit přepravní obaly čistě a nemíchat s jinými částmi materiálu v obvyklých provozních časech dodavatele.
 6. Zajištění
  1. Naše záruka vyžaduje včasné splnění dohodnutých platebních podmínek a dalších závazků zákazníka. Zejména provádění předepsaných inspekcí a údržby jménem zákazníka naším odborným personálem.
  2. Vady se považují za odchylku od dodávky nebo služby, pokud jde o její jakost nebo použitelnost pro smluvně dohodnuté účely, které nejsou podle jejich rozumného uvážení významné.
  3. Všechny tyto části musí být opraveny nebo opětovně dodány bezplatně podle uvážení dodavatele, s výhradou přiměřeného uvážení, které se uskuteční do šesti měsíců (v případě vícesměnového provozu do 3 měsíců) před uvedením do provozu v důsledku předchozího převodu rizika. zejména z důvodu chybného návrhu, špatného stavebního materiálu nebo vadného designu-tak, jak jsou nepoužitelné nebo nejsou nijak výrazně poškozeny při jejich použití. Detekce takových vad musí být neprodleně oznámena dodavateli. Nahrazené díly se stávají majetkem dodavatele. Odchylka, která je v tomto smyslu zanedbatelná, nevylučuje splnění.
  4. U podstatných produktů třetích stran je odpovědnost dodavatele omezena na přidělení nároků na ručení, které má nárok vůči dodavateli produktu třetí strany.
  5. Nepředpokládají se žádné ručení za části dodávky, které jsou vystaveny předčasnému opotřebení v důsledku jejich materiálových vlastností nebo způsobu jejich použití.
  6. Záruka se rovněž nevztahuje na škody způsobené z následujících důvodů. Nevhodné nebo nesprávné použití, nesprávná montáž a/nebo chybné připojení nebo uvedení do provozu zákazníkem nebo třetími osobami, přírodní opotřebení, nesprávná nebo nedbale manipulace, nevhodné vybavení, náhradní materiály, vadné stavební práce, nevhodné staveniště, chemické, elektrochemické nebo elektrické vlivy, pokud nejsou odpovědné za dodavatele.
  7. Za účelem provedení všech oprav a náhradních dodávek považovaných dodavateli za nezbytné na základě jeho rozumné diskrétnosti, musí zákazník po sdělení s dodavatelem poskytnout dodavateli potřebný čas a příležitost. V opačném případě je dodavatel osvobozen od záruky. Pouze v naléhavých případech ohrožování provozní bezpečnosti a s cílem předejít nepřiměřeně velkým škodám musí dodavatel bezodkladně uvědomit tuto situaci s odvoláním na dané okolnosti a dodavatel v souladu s okolnostmi v každém případě po sedmi pracovních dnech uděluje zákazníkovi povolení k tomu, aby se závada odvolala, nebo třetí stranou, a požadovat od dodavatele náhradu za nezbytné náklady. Pokud by byl dodavatel ve výchozím stavu s napravením závady, má zákazník stejné právo, a to i bez samostatného svolení v případě neoprávněného odmítnutí svolení, zaváže se dodavatel kompenzovat vzniklé škody.
 7. Odpovědnost/záruka
  1. Z přímých nákladů vyplývajících z opravy nebo náhradního dodání nese dodavatel náklady na náhradu, včetně odeslání, jakož i přiměřené náklady na instalaci a instalaci, pokud se prokáže, že stížnost je oprávněná, náklady na nezbytné poskytnutí pracovníků a pomocných zaměstnanců. Navíc zákazník nese náklady. Posledně jmenované se vztahují zejména na náklady, které vzniknou při přesunu položky dodávky do jiného místa.
  2. Záruka na výsledné následky se nevztahuje například na změny nebo opravy, které byly nesprávně provedeny zákazníkem nebo třetími stranami bez předchozího souhlasu dodavatele.
  3. Záruční doba na opravy nebo nově dodané zboží je šest měsíců od ukončení servisu nebo dodání nově dodaného zboží. Nakonec však končí uplynutím záruční lhůty pro původní doručovací položku.
 8. Ce
  1. Naše stroje jsou navrženy a postaveny v souladu s příslušnými základními bezpečnostními a hygienními požadavky příslušných směrnic (ES). Jakmile budou splněny všechny požadavky, vydá ES prohlášení o shodě a připojí se označení CE.
  2. Pokud někdo provede změnu na stroji, který nám dodal bez písemného svolení, stane se prohlášení o shodě, které nám vydal, neplatné.
 9. Ostatní odpovědnost za škody
  1. Zákazník nemá nárok na jakékoli nároky na náhradu škody nebo na úhradu výdajů za porušení povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a z deliktů, není-li v následujícím textu stanoveno jinak.
  2. Nároky na náhradu škody jsou v případě povinného ručení (zejména podle zákona o odpovědnosti za výrobek) v případě poranění života, tělesného nebo zdravotního stavu, odpovědnosti za úmysl nebo hrubé nedbalosti v případě odpovědnosti za škodu způsobenou Základní povinnosti také pro malou nedbalost, odpovědnost za podvodně skryté vady a ručení v rámci záruky. V takových případech je Dodavatel odpovědný za své právní zástupce a důstojníky, jakož i za jeho další zástupce v případě porušení základních povinností. S výjimkou případů odpovědnosti za úmysl/hrubou nedbalost nebo za zranění života, těla nebo zdraví je odpovědnost za porušení základních povinností omezena na předvídatelné škody typické pro zakázku.
  3. Dodavatel provedl odpovídající pojištění odpovědnosti za provoz a ručení za zranění osob a škody na majetku. Nároky na náhradu škody na majetku vyplývající z odpovědnosti za výrobek se proto omezují na částky dlužné pojišťovnou. V povoleném rozsahu přiřadí dodavatel tato pojistná plnění zákazníkovi.
  4. Toto ustanovení nemění procesní břemeno důkazu.
  5. Nároky na náhradu škody zákazníkem se stávají na konci dvanácti měsíců promlčeny. Odpovědnost v rámci zákona o odpovědnosti za výrobek nebo v případě záměru nebo zloby podléhá zákonné promlčecí lhůtě.
  6. Nezahrnují se všechny ostatní nároky zákazníka, zejména pro převod, ukončení nebo snížení, jakož i pro náhradu škody jakéhokoliv druhu, včetně takových škod, které nevznikly na samotném dodacím zboží.
 10. Cena a platba
  1. Pokud není dohodnuto jinak, ceny jsou ze závodu. Kromě cen je do příslušné právní částky připočta DPH.
  2. Dodatečné náklady, jako je balení, doprava, pojištění, clo a montáž, budou účtovány odděleně.
  3. Služby, které nejsou výslovně odhadnuty v nabídce, které jsou nezbytné pro provedení objednávky nebo jsou prováděny na žádost zákazníka, budou dále fakturovány.
  4. Pokud není dohodnuto jinak, platba se provede 8 dní po datu fakturace v hotovosti bez odpočtu platby platebního bodu dodavatele: 1/3 platbu po obdržení potvrzení objednávky, 1/3 Jakmile je zákazník informován, že hlavní části jsou připraveny k odeslání, Zůstatek do jednoho dodatečného měsíce
  5. Je-li datum platby překročeno, musí zákazník uhradit dodavateli úroky ve výši 8 nad příslušnou základní úrokovou sazbu. Úroky z prodlení se musí stanovit výše, pokud dodavatel prokáže jiný právní důvod pro vyšší úrokové sazby.
  6. Právo zákazníka, aby se vyloučil a/nebo zadržuje, je vyloučeno, pokud se nejedná o protináni uznaný dodavatelem nebo právně stanovené protináni. Kromě toho se to netýká škod způsobených vadným doručením. Je-li dodávka dělitelná, vztahuje se tato výjimka pouze na dotyčnou částečnou službu. Vyloučení se však uplatňuje v případě nevýznamných vad na výši úhrady, která přesahuje podřadnou hodnotu, která souvisí s vadou.
  7. Dodavatel může pozastavit plnění svých dodávek a výkonů, pokud se po uzavření smlouvy ukáže, že zákazník nesplní podstatnou část své povinnosti vzhledem k vážnému poškození jeho úvěruschopnosti. Pokud dodavatel pozastaví výkon, musí to oznámit zákazníkovi okamžitě a pokračovat v plnění, pokud zákazník poskytne dostatečnou záruku plnění jeho povinností v přiměřené lhůtě.
  8. Právo pozastavit dodávku rovněž existuje v případě zahraničních transakcí, pokud jakákoliv měnová turbulence způsobí, že se dodavatelská měna stane nevýhodami více než 10. Měnová nevýhoda musela vzniknout mezi uzavřením smlouvy a první dodávkou
 11. Vlastnictví:
  1. Součástí zakázky jsou následující zadržovací doložky hlavy: a) prosté uchování názvu b rozšířené zachování titulu (doložka o rezervaci a zůstatku běžného účtu) c. rozšířené zachování titulu (zpracování a doložka před přiřazením) d) doložka o uvolnění
  2. Dodavatel si ponechává vlastnictví a rozšířené vlastnictví položky dodání, dokud nebudou všechny nároky dodavatele splněny vůči zákazníkovi ze smlouvy o dodávce. Pokud se dohodne postup šeku/výměny a dodavatel je odpovědný z cizí směnky třetím osobám, zejména bance, splnil zákazník svůj závazek pouze tehdy, pokud byla tato odpovědnost dodavatele ze změny burzy definitivně zrušena.
  3. Až do konečného splnění všech nároků dodavatele vůči zákazníkovi ze smlouvy o dodávce není zákazník oprávněn k tomu, aby jej doručuje na jistotu, nebo jej prodal třetím stranám nebo aby přidělil práva třetím stranám.
  4. Pokud zákazník prodá položku dodání neodůvodněným způsobem nebo se souhlasem dodavatele, přiřadí výsledné nároky dodavateli již nyní. Dodavatel přijímá toto přiřazení. Dodavatel je oprávněn vybrat stávající pohledávku vůči třetí straně. Dodavatel může rovněž žádat o prodloužení zachování titulu. V tomto případě je zákazník povinen sdělit dodavateli přidělený nárok, dlužníka a veškeré informace potřebné k inkasu a předat odpovídající doklady dodavateli nebo dlužníkovi, který mu byl přidělen. Říct.
  5. Každý převod nebo neoddělitelné spojení položky dodávky zákazníkem se vždy provádí pro dodavatele. Pokud je položka dodání kombinována s jinými položkami, které nepatří k odběrateli, získá dodavatel spoluvlastnictví nového zboží úměrně k hodnotě položky dodání na ostatní položky, které mu nepatří. Pokud se změna uspořádání spojení uskuteční tak, aby se nová položka zákazníka považovala za hlavní věc, považuje se za odsouhlasení, že se zákazník přenese na dodavatele úměrně tomu, že je vlastníkem.
  6. Je-li položka dodání spojena s určitou vlastností, odběratel také přiřadí dodavateli požadavek na zajištění nároků dodavatele proti němu, které vyplývajícího z souvislosti s dodávkou zboží na pozemek vůči třetí straně.
  7. V případě porušení zakázky ze strany zákazníka, zejména v případě prodlení při platbě, zajištění nebo převodu jistoty nebo jiného převodu na třetí osoby, je dodavatel oprávněn převzít zpět doručovací položku. Zákazník je povinen předat zboží. Od smlouvy není odstoupení, pokud dodavatel doručuje předmět dodávky zpět.
  8. V případě příloh nebo jiných zásahů třetími stranami musí zákazník neprodleně oznámit dodavateli písemně, aby mohl dodavatel podat právní žalobu v souladu s Oddíl 771 ZPO. Pokud třetí strana není schopna zaplatit dodavateli právní nebo mimosoudní náklady na akci v souladu s V bodě 771 ZPO je zákazník povinen uhradit dodavateli odpovídající selhání.
  9. Během doby uchovávání titulu je dodavatel oprávněn pojistit předmět dodávky proti krádeži, zlomení, požáru, vodě a dalším škodám na úkor zákazníka, ledaže by zákazník sám prokazatelně uzavírá. Na požádání poskytne dodavateli takový důkaz předložením pojistné smlouvy.
  10. Je-li dodávka určena pro zahraničního zákazníka, je zahraniční zákazník povinen převést vlastnická práva dodavatele na doručovací položku v souladu se zákonnými ustanoveními země, pro niž je položka dodání určena, Zabezpečené. Rovněž poskytne veškeré úkony účasti nezbytné k ochraně zachování titulu. Kromě toho musí zahraniční zákazník dodržovat také německý zákon
 12. Místo výkonu, rozhodné právo, místo soudní příslušnosti, písemná forma a částečná neplatnost
  1. Místem provedení platby a dodání je sídlo dodavatele.
  2. Tyto obecné podmínky a celý právní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem se řídí výhradně německým zákonem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CSIG).
  3. Místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů stran je sídlo dodavatele. Dodavatel však má právo žalovat zákazníka také v místě příslušnosti zákazníka.
  4. Následující ustanovení se vztahují na smluvní vztahy v následujícím pořadí přednosti:-jednotlivé dohody uzavřené mezi stranami-tyto Všeobecné dodací podmínky-zákonné předpisy, zejména Obchodního zákoníku (HGB) a občanského zákoníku (BGB)
  5. Doplňkové dohody, výhrady, dodatky a dodatky vyžadují písemný souhlas dodavatele, aby byla platná.
  6. Pokud by jakékoli ustanovení těchto všeobecných podmínek nebo ustanovení v rámci jiných dohod byla nebo mohla být neplatná, nemá to vliv na platnost všech ostatních ustanovení a dohod.