Zásady ochrany osobních údajů

Tato politika ochrany osobních údajů objasňuje povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů (dále jen „data“) v rámci naší online nabídky a internetových stránek, funkcí a obsahu, které jsou s ním spojeny, jakož i externích online presencí, jako je náš profil sociálních médií. (dále souhrnně označované jako „nabídka online“). Pokud jde o používané pojmy, jako jsou „zpracování“ nebo „odpovědné“, odkazujeme na definice uvedené v článku 4 všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Odpovědné za:
Scherer Engineering GmbH
Europastrasse 8
9524 Villach – Rakousko
Telefonní číslo: +43 720 145877
E-mailová adresa: info(at)scherer-engineering.com

Zpracování zvláštních kategorií údajů (čl. 9 sec. 1 GDPR):

Nejsou zpracovány žádné zvláštní kategorie dat.

Kategorie osob postižených zpracováním:

-Zákazníci, vyhlídky, Návštěvníci a uživatelé online nabídky, obchodní partneři.
-Návštěvníci a uživatelé online nabídky.
V následující části se také odvoláme na osoby, které se týkají „uživatelů“.

Účel zpracování

-Poskytování online nabídky, jejího obsahu a funkcí obchodu.
-Poskytování smluvních služeb, služeb a péče o zákazníky.
-Odpovídat na žádosti o kontakt a komunikovat s uživateli.
-Marketing, reklama a průzkum trhu.
-Bezpečnostní opatření.

Od: srpen/2019

1. použité termíny
1.1. „Osobními údaji“ se rozumějí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelné je fyzická osoba přímo nebo nepřímo, přímo či nepřímo, přímo nebo nepřímo, prostřednictvím identifikátoru, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor (např. soubor cookie) nebo jedna nebo více zvláštních charakteristik. které jsou výrazem fyzikální, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.2. „zpracováním“ rozumí jakákoli operace prováděná s nebo bez podpory automatizovaných postupů nebo série operací vztahujících se k osobním údajům. Termín sahá daleko a zahrnuje prakticky každé zpracování dat.

1.3. „Odpovědnou“ rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán, subjekt nebo jiný subjekt, který rozhoduje samostatně nebo společně s ostatními o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů.

2. příslušný právní základ
V souladu s článkem 13 GDPR vás budeme informovat o právním základu našeho zpracování dat. Pokud není v prohlášení o ochraně údajů uveden právní základ, platí následující ustanovení: právním základem pro získání souhlasů je článek 6 odst. 4 zákona o ochraně údajů. 1 svítí. a a Art. 7 GDPR, právní základ pro zpracování pro plnění našich služeb a provádění smluvních opatření, jakož i odpovědi na žádosti je čl. 6 odst. 4 smlouvy o GDPR. 1 svítí. b GDPR, právní základ pro zpracování na splnění našich zákonných závazků je Art. 1 svítí. c GDPR a právní základ pro vyřizování našich oprávněných zájmů je článek 6 odst. 4 1 svítí. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 svítí. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

3. Änderungen und Aktualisierungen der Datenschutzerklärung
Wir bitten Sie sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu informieren. Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der von uns durchgeführten Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir informieren Sie, sobald durch die Änderungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits (z.B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle Benachrichtigung erforderlich wird.

4. Sicherheitsmaßnahmen
4.1. Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten; Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen berücksichtigt (Art. 25 DSGVO).

4.2. Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört insbesondere die verschlüsselte Übertragung von Daten zwischen Ihrem Browser und unserem Server.

5. Offenlegung und Übermittlung von Daten
5.1. Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Hostinganbietern, Steuer-, Wirtschafts- und Rechtsberatern, Kundenpflege-, Buchführungs-, Abrechnungs- und ähnlichen Diensten, die uns eine effiziente und effektive Erfüllung unserer Vertragspflichten, Verwaltungsaufgaben und Pflichten erlauben).

5.2. Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.

6. Übermittlungen in Drittländer
Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).

7. práva subjektů údajů
7.1. Máte právo požadovat potvrzení, zda jsou příslušné údaje zpracovávány, a informace o těchto údajích, jakož i další informace a kopie údajů v souladu s čl. 15 GDPR.

7.2. Musíte to udělat. Článek 16 GDPR má právo požadovat dokončení údajů týkajících se vás nebo opravy nesprávných údajů, které se vás týkají.

7.3. V souladu s článkem 17 GDPR máte právo požadovat, aby dotyčné údaje byly okamžitě vymazány, nebo případně požadovat omezení zpracování údajů v souladu s článkem 18 GDPR.

7.4. Máte právo žádat, aby údaje o vás, které jste nám poskytli, byly obdrženy v souladu s článkem 20 GDPR a aby požádaly o jejich předání jiným řídícím letového provozu.

7.5. Byly také Článek 77 GDPR, právo podat stížnost příslušnému orgánu dozoru.

8. právo na odstoupení
Máte právo dát souhlasy v souladu s Článek. 3 GDPR s účinkem pro budoucnost.

9. právo na námitky
Můžete se kdykoli rozhodnout pro budoucí zpracování dat, která se vás týkají v souladu s čl. 21 GDPR. Námitka může být podána zejména proti zpracování pro účely přímého marketingu.

10. soubory cookie a právo vznést námitku při přímém marketingu
10.1. „Cookies“ jsou malé soubory, které jsou uloženy v uživatelských počítačích. V souborech cookie mohou být uloženy různé informace. Soubor cookie se primárně používá k ukládání informací o uživateli (nebo o zařízení, na kterém je soubor cookie uložen) během nebo po jeho návštěvě v rámci online nabídky. Dočasné soubory cookie, neboli soubory cookie relací nebo přechodné soubory cookie, jsou soubory cookie, které jsou odstraněny poté, co uživatel opustí nabídku online a zavře prohlížeč. V takovém souboru cookie může být například obsah nákupního košíku uložen v online obchodě nebo ve stavu přihlášení. „Permanent“ nebo „persistent“ jsou soubory cookie, které zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Stav přihlášení lze například uložit, pokud jej uživatelé navštíví po několika dnech. Podobně může takový soubor cookie ukládat zájmy uživatelů používaných pro měření rozsahu nebo pro marketingové účely. Soubory cookie se nazývají „cizí soubory cookie“ jinými zprostředkovateli než těmi, kteří jsou zodpovědní za spuštění nabídky online (v opačném případě, pokud se jedná o soubory cookie).

10.2. Používáte dočasné a trvalé soubory cookie a objasňují je jako součást zásad ochrany osobních údajů.
Pokud uživatelé nechtějí uložit soubory cookie v počítači, budou požádáni o zakázání odpovídající možnosti v systémovém nastavení prohlížeče. Uložené soubory cookie lze odstranit v nastavení systému v prohlížeči. Vyloučení souborů cookie může vést k funkčním omezením této online nabídky.

10.3. Obecnou námitku proti používání souborů cookie pro účely online marketingu lze u velkého množství služeb, zejména v případě sledování, vznést prostřednictvím webových stránek USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo webových stránek EU http://www.aboutads.info/choices/ ://www.youronlinechoices.com/ . Ukládání souborů cookie lze navíc dosáhnout pomocí vypnutí počítače v nastavení prohlížeče. Uvědomte si prosím, že ne všechny funkce této online nabídky lze použít.

11. výmaz údajů
11.1. Zpracované údaje budou odstraněny nebo omezeny ve zpracování v souladu s články 17 a 18 GDPR. Pokud není výslovně uvedeno v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně údajů, budou údaje, které nám byly uloženy, odstraněny, jakmile již nebudou nezbytné pro jejich účel, a žádné povinnosti vyplývající z právního zadržení nebrání vypuštění. Pokud nejsou údaje odstraněny, protože je to nezbytné pro jiné a právně přípustné účely, jejich zpracování bude omezeno. To znamená, že data budou blokována a nebudou zpracována pro jiné účely. To platí například pro data, která musí být uchovávaných z obchodních nebo daňových důvodů.

11.2. Německo: podle zákonných požadavků se skladování provádí po dobu 6 let, zejména v souladu s oddílem 257 čl. 1 h GB (obchodní knihy, zásoby, počáteční rozvahy, roční účetní výkazy, obchodní dopisy, účetní doklady atd.) a 10 let v souladu s oddílem 147 čl. 1 AO (knihy, záznamy, zprávy o řízení, účetní doklady, obchodní a obchodní dopisy, dokumenty týkající se zdanění atd.)

11.3. Rakousko: podle zákonných požadavků se skladování provádí zejména pro 7 J v souladu s oddílem 132 para. 1 BAO (účetní doklady, doklady/faktury, účty, příjmy, obchodní doklady, výkaz příjmů a výdajů atd.), po dobu 22 let v souvislosti s nemovitým majetkem a po dobu 10 let v případě dokladů týkajících se elektronicky poskytovaných služeb, Telekomunikace, rozhlasové a televizní služby poskytované nepodnikatelům v členských státech EU pomocí Mini One stop shop (MOSS).

12. zpracování objednávky v internetovém obchodě a na účtu odběratele
12.1. Data našich zákazníků zpracovujeme v průběhu objednávkových procesů v online obchodě, abychom jim umožnili vybírat a objednávat vybrané produkty a služby a také je hradit a dodávat, aby je vykonali.

12.2. Zpracované údaje zahrnují inventární data, komunikační data, smluvní údaje, platební údaje a subjekty údajů, které jsou našimi zákazníky, zúčastněnými stranami a dalšími obchodními partnery. Zpracování se provádí za účelem poskytování smluvních služeb v rámci provozování online obchodu, fakturace, dodání a zákaznického servisu. Soubory cookie relací slouží k ukládání obsahu nákupního košíku a trvalých souborů cookie pro uložení stavu přihlášení.

12.3. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 6 1 svítí. b (provádění objednávkových operací) a c (archivace podle zákona) GDPR. Informace, které jsou podle potřeby označeny, jsou nezbytné pro sestavení a plnění smlouvy. Údaje zveřejujeme třetím stranám pouze v souvislosti s dodávkou, platbou nebo v rámci zákonných povolení a povinností vůči právním poradcům a úřadům. Údaje budou zpracovány pouze ve třetích zemích, pokud je to nezbytné pro splnění zakázky (např. na žádost zákazníka při dodání nebo zaplacení).

12.4. Uživatelé mohou volitelně vytvořit uživatelský účet zobrazením jejich objednávek. V rámci registračního procesu budou uživatelům sděleny požadované povinné informace. Uživatelské účty nejsou veřejné a nelze je indexovat pomocí vyhledávacích strojů. Pokud uživatelé zrušili svůj uživatelský účet, budou jejich data odstraněna s ohledem na uživatelský účet, s výhradou jejich uchování z obchodních nebo daňových důvodů. Článek. 1 svítí. c je nutný GDPR. Informace na účtu zákazníka zůstávají až do jeho odstranění a následně archivuje v případě zákonné povinnosti. Je povinností uživatelů zabezpečit data před ukončením smlouvy, pokud byla ukončena.

12.5. V rámci registrace a opětovného registrace, jakož i použití našich služeb online, je uložena adresa IP a čas příslušné akce uživatele. Skladování je založeno na našich oprávněných zájmech a také na ochraně proti zneužití a jinému neoprávněnému použití. Tyto údaje nebudou v zásadě předány třetím stranám, pokud to není nutné pro výkon svých nároků nebo existuje právní závazek učinit tak v souladu s Článek. 1 svítí. c GDPR.

12.6. Výmaz se provádí po uplynutí zákonné záruky a srovnatelných závazků, nezbytnost uchovávání údajů se kontroluje každé tři roky; v případě povinných archivačních povinností se Výmaz uskuteční po uplynutí jejich platnosti (konec obchodního práva (6 let) a daňového práva (10 let) zadržovací povinnost); Informace na účtu odběratele zůstávají až do odstranění.

13. Obchodní analýza a průzkum trhu
13.1. Abychom mohli svou podnikatelskou činnost provozovat ekonomicky, abychom mohli uznat trendy trhu, přání zákazníků a uživatelů, analyzujeme údaje, které máme k dispozici na obchodních transakcích, smlouvách, šetřeních atd. Zpracováme data zásob, komunikační data, smluvní data, platební data, údaje o využití, metadata na základě čl. 1 svítí. f. GDPR, přičemž subjekty údajů zahrnují zákazníky, zúčastněné strany, obchodní partnery, návštěvníky a uživatele online nabídky. Analýzy se provádějí pro účely hodnocení podniků, marketingu a průzkumu trhu. Můžeme přitom zohlednit profily registrovaných uživatelů s informacemi například o jejich nákupních transakcích. Analýzy nám umožňují zvýšit uživatelskou přívětivost, optimalizovat naši nabídku a zajistit její provozuschopnost. Analýzy nám slouží samy a nejsou zveřejněny externě, pokud se nejedná o anonymní analýzu se souhrnnými hodnotami.

13.2. Jsou-li tyto analýzy nebo profily osobní, budou odstraněny nebo anonymovány při ukončení uživatelů, a to jinak po dvou letech od uzavření smlouvy. Kromě toho jsou makroekonomické analýzy a obecné trendy vypracovány anonymně, pokud je to možné.

2. ověření úvěruschopnosti zákazníka je přípustné, pokud jinak hrozí riziko platební neschopnosti, tj. Pokud je zboží dodáno bez přijetí platby (tj. Pokud zákazník zvolí nákup na účet). Na druhé straně neexistuje žádné riziko selhání, pokud zákazník vybere možnost platby předem nebo provede platbu prostřednictvím jiných poskytovatelů, jako je například PayPal.

Je třeba také poznamenat, že shromažďování automatické zprávy o úvěru je „automatizovaným rozhodnutím v jednotlivých případech“ v souladu s Článek 22 GDPR, tedy právní rozhodnutí bez účasti člověka. To je přípustné, pokud zákazník dal souhlas nebo toto rozhodnutí je nezbytné pro uzavření smlouvy. To, zda je rozhodnutí nezbytné, není dosud zcela objasněno, ale je často zastoupeno, jak je uvedeno, včetně autora tohoto modelu. Pokud však chcete vyloučit jakékoli riziko, měli byste získat souhlas.

Souhlas je také nezbytný, pokud je již sestava dal použita k rozhodnutí, zda má být zobrazena možnost na faktuře. Mohlo to být tak, že se zákazník rozhodl pro zálohu nebo PayPal a že by kontrola úvěrového šeku nebyla nutná.

Takový souhlas by mohl být následující, například:

Souhlasím s tím, že bude provedena kontrola úvěrového šeku s cílem rozhodnout se automatizovaným postupem (čl. 22 GDPR), zda je možnost nákupu nabízena na účet. Další informace o kontrole úvěruschopnosti, použitých úvěrových agenturách a postupu i možnostech námitek naleznete v našem [Link]prohlášení o ochraně údajů[/Link] .

14. informace o úvěrům
14.1. Pokud budeme provádět zálohy (např. v době koupě na účet), vyhrazujeme si právo na poskytnutí totožnosti a kreditu za účelem zhodnocení úvěrového rizika na základě matematických statistických postupů z nich. specializované servisní společnosti (hospodářské informační agentury).

14.2. V souvislosti se zprávou o úvěru předáme následující osobní údaje zákazníka (jméno, poštovní adresu, datum narození, informace o typu smlouvy, podrobnosti o bance [v případě potřeby uveďte další údaje]) pro následující obchodní informační agentury:
[Uveďte prosím zde informační agentury, např.:] SCHUFA-Gesellschaft (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden), oznámení o ochraně údajů: https://www.schufa.de/de/ueber-uns/daten-scoring/.

14.3. Informace obdržené od subjektů ekonomických informací o statistické pravděpodobnosti selhání jsou zpracovávány jako součást vhodného rozhodnutí o odůvodnění, provádění a ukončení Smluvní vztah. Vyhrazujeme si právo na zaplacení nebo jinou zálohu v případě negativního výsledku úvěrového šeku.

14.4. V souladu s článkem 22 GDPR se rozhodnutí o tom, zda se Zálohová platba bude provádět pouze na základě automatizovaného rozhodnutí v jednotlivých případech, které náš software provádí na základě informací poskytnutých agenturou pro hospodářskou informační agenturu.

14,5 Pokud od vás obdržíte výslovný souhlas, je právní základ pro zprávu o úvěru a předávání údajů o zákazníkovi u agentur pro vykazování kreditu souhlas v souladu s Článek. 1 svítí. a, 7 GDPR. Není-li získán žádný souhlas, jsou naše oprávněné zájmy na odolnosti vašeho nároku na platbu právním základem v souladu s Článek. 1 svítí. f. GDPR.

15. kontaktování a oddělení služeb zákazníkům
15.1. Pokud nás kontaktujete (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), podrobnosti uživatele pro zpracování žádosti o kontakt a jeho zpracování budou zpracovány v souladu s Článek. 1 svítí. b) zpracované GDPR.

15.2. Informace o uživatelích mohou být uloženy v našem systému pro řízení vztahů se zákazníky („systém CRM“) nebo v podobné organizaci požadavků.

15.3. Požadavky budou odstraněny, pokud již nejsou požadovány. Potřebujeme každé dva roky jejich nezbytnost; Žádosti zákazníků, kteří mají trvalý účet zákazníka, ukládáte na základě informací, které jsou k odstranění uvedeny v informacích o účtu zákazníka. Kromě toho platí statutární povinnosti archivace.

16. shromažďování údajů o přístupu a souborů protokolu
16.1. Shromažďujeme na základě svých oprávněných zájmů ve smyslu umění. 1 svítí. f data GDPR pro každý přístup k serveru, na kterém je tato služba umístěna (tzv. soubory protokolu serveru). Zu den Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider.

16.2. Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal sieben Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.

17. Onlinepräsenzen in sozialen Medien
17.1. Wir unterhalten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 svítí. f. DSGVO Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber.

17.2 Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir die Daten der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten zusenden.

17.2. Wir setzen Google Analytics ein, um die durch innerhalb von Werbediensten Googles und seiner Partner geschalteten Anzeigen, nur solchen Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, die wir an Google übermitteln (sog. „Remarketing-“, bzw. „Google-Analytics-Audiences“). Mit Hilfe der Remarketing Audiences möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Anzeigen dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken.

18. Google Analytics
18.1. Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC („Google“) ein. Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

18.2. Google je certifikován podle smlouvy Privacy Shield a nabízí tak záruku na dodržování evropského práva na ochranu dat ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

18.3. Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.

18.4. Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.

18.5. Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

18.6. Další informace o používání údajů společností Google, možnostech nastavení a námitek naleznete na webových stránkách společnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Údaje, které společnost Google používá při používání webových stránek nebo aplikací naši partneři“), https://policies.google.com/technologies/ads („Použití údajů pro reklamní účely“), https://adssettings.google.com/authenticated („Spravujte informace, které vám společnost Google zobrazuje reklama“).

19. Google-Re/Marketing-Services
19.1. Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) die Marketing- und Remarketing-Dienste (kurz „Google-Marketing-Services”) der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

19.2. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

19.3. Die Google-Marketing-Services erlauben uns Werbeanzeigen für und auf unserer Website gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Webseiten interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen Google-Marketing-Services aktiv sind, unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es werden sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als „Web Beacons“ bezeichnet) in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein individuelles Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare Technologien verwendet werden). Die Cookies können von verschiedenen Domains gesetzt werden, unter anderem von google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com oder googleadservices.com. In dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote er geklickt hat, ferner technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Es wird ebenfalls die IP-Adresse der Nutzer erfasst, wobei wir im Rahmen von Google-Analytics mitteilen, dass die IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und nur in Ausnahmefällen ganz an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt wird. Die IP-Adresse wird nicht mit Daten des Nutzers innerhalb von anderen Angeboten von Google zusammengeführt. Die vorstehend genannten Informationen können seitens Google auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer anschließend andere Webseiten besucht, können ihm entsprechend seiner Interessen die auf ihn abgestimmten Anzeigen angezeigt werden.

19.4. Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Google-Marketing-Services pseudonym verarbeitet. D.h. Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mailadresse der Nutzer, sondern verarbeitet die relevanten Daten Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzer-Profile. To znamená, že z hlediska Googlu nejsou reklamy spravovány a zobrazeny pro specificky identifikovanou osobu, ale pro vlastníka souborů cookie bez ohledu na to, kdo je vlastníkem tohoto souboru cookie. To neplatí, pokud uživatel výslovně dovolil společnosti Google zpracovávat data bez tohoto pseudonymizace. Informace shromážděné službou Google Marketing Services o uživatelích jsou přenášeny do společnosti Google a uloženy na serverech Google v USA.

19.5. K marketingovým službám Google se používá program internetového reklamního programu Google AdWords. V případě služby Google AdWords obdrží každý zákazník AdWords jiný „převodní soubor cookie“. Soubory cookie nelze sledovat na webech zákazníků služby AdWords. Informace shromážděné prostřednictvím souboru cookie se používají ke generování statistik převodu pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli pro sledování převodu. Zákazníkům služby AdWords se zobrazí celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou sledování převodu. Nezobrazí se však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů.

19.6. Můžeme zahrnout reklamy třetích stran založené na marketingové službě společnosti Google „DoubleClick“. Služba DoubleClick používá soubory cookie, které umožňují Googlu a jeho partnerským webům zobrazovat reklamy na základě návštěv uživatelů na tomto webu nebo na jiných webech v Internetu.

19.7. Můžeme zahrnout reklamy třetích stran založené na marketingové službě společnosti Google. Služba AdSense používá soubory cookie, které umožňují Google a jeho partnerským webům zobrazovat reklamy na základě návštěv uživatelů na tomto webu nebo na jiných webech v síti Internet.

19.8. Můžeme také použít službu Google Optimalizátor. Google optik nám umožňuje porozumět tomu, jak se na nás mohou podílet různé změny webových stránek (např. změny vstupních polí, designu atd.), jako součást „testování A/B“. Pro tyto účely testování jsou soubory cookie uloženy na zařízeních uživatelů. Zpracovávají se pouze pseudonymní data uživatelů.

19.9. Můžete také použít Správce visaček Google pro integraci a správu služeb Google Analytics a Marketing Services na našich webových stránkách.

19.10. Další informace o tom, jak Google využívá data pro marketingové účely, naleznete na stránce s přehledem: https://policies.google.com/technologies/ads , zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou na https://adssettings.google.com/authenticated .

Navíc při použití obrazového bodu na Facebooku využíváme dodatečnou funkci „rozšířené porovnávání“ (v tomto případě data, jako jsou telefonní čísla, e-mailové adresy nebo ID Facebook uživatelů) pro vytváření cílových skupin („vlastní publikum“ nebo „vypadají jako posluchači“) Facebook (šifrováno). Další informace o „rozšířeném párování“: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668 ).

Také se používá procedura „Custom publika ze souboru“ sociální sítě Facebook, Inc. V tomto případě jsou e-mailové adresy příjemců bulletinu odeslány do Facebooku. Proces odesílání je zašifrován. Nahrávání se používá výhradně k identifikaci příjemců našich reklam na Facebooku. Chceme zajistit, aby reklamy byly zobrazeny pouze uživatelům, kteří mají zájem o naše informace a služby.

Poznámka: Nezapomeňte, že Facebook v době vytvoření tohoto schématu nenabízí možnost opt-out a je nutné jej implementovat sami. Pokud ne, musíte tuto pasáž odstranit. Implementaci lze provést například pomocí JavaScriptu (nastavení odkazu opt-out) a při načítání stránky pomocí PHP (která kontroluje, zda byly nastaveny soubory cookie opt-out, a v případě negativního výsledku pouze načte obrazový bod Facebook). Pokud uživatel navštíví web, je nutné zkontrolovat, zda je nastaven soubor cookie „opt-out“. Pokud ano, „obrazový bod Facebook“ nesmí být načten

20. Facebook, vlastní cílové skupiny a marketingové služby na Facebooku
20,1 vzhledem k našim oprávněným zájmům v oblasti analýzy, optimalizace a ekonomického provozu naší online nabídky a pro tyto účely je takzvaný „obrazový bod Facebook“ sociální sítě Facebook, který je využíván Facebooku, Inc., 1 hackerské cesty, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud máte bydliště v EU, na Facebook Ireland Ltd., 4 velké průplavové náměstí, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

20.2. Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

20.3. S pomocí obrazového bodu Facebook je Facebook schopen identifikovat návštěvníky naší online nabídky jako cílové skupiny pro prezentaci reklam (tzv. „Facebook ADS“). V souladu s tím se používá obrazový bod Facebook k zobrazení reklam na Facebooku, které jsme účtovali pouze těm uživatelům na Facebooku, kteří také ukázali zájem o naši online nabídku nebo mají určité charakteristiky (např. zájmy v určitých tématech nebo produktů určených navštívenými stránkami), které se předkládají na Facebooku (tzv. vlastní publikum). S pomocí obrazového bodu Facebook se také chceme ujistit, že naše reklamy na Facebooku odpovídají potenciálnímu zájmu uživatelů a nezdá se být obtěžující. S pomocí obrazového bodu Facebook můžeme také sledovat efektivitu reklam na Facebooku pro statistické a tržní výzkumné účely, kde můžeme zjistit, zda byli uživatelé přesměrováni na naši webovou stránku po kliknutí na fasebook inzerát (tzv. převod „).

20.4. Zpracování údajů na Facebooku probíhá v rámci politiky využití údajů Facebooku. Z toho důvodu Obecné informace o prezentaci reklam na Facebooku v politice využívání údajů Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Konkrétní informace a podrobnosti o obrazovém bodu na Facebooku a jeho fungování naleznete v části Nápověda pro Faceebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

20.5. Sie können der Erfassung durch den Facebook-Pixel und Verwendung Ihrer Daten zur Darstellung von Facebook-Ads widersprechen. Um einzustellen, welche Arten von Werbeanzeigen Ihnen innerhalb von Facebook angezeigt werden, können Sie die von Facebook eingerichtete Seite aufrufen und dort die Hinweise zu den Einstellungen nutzungsbasierter Werbung befolgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.

20.6. Sie können dem Einsatz von Cookies, die der Reichweitenmessung und Werbezwecken dienen, ferner über die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (http://optout.networkadvertising.org/) und zusätzlich die US-amerikanische Webseite (http://www.aboutads.info/choices) oder die europäische Webseite (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) widersprechen.

21. Facebook Social Plugins
21.1. Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird („Facebook“). Die Plugins können Interaktionselemente oder Inhalte (z.B. Videos, Grafiken oder Textbeiträge) darstellen und sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen „Like“, „Gefällt mir“ oder einem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

21.2. Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

21.3. Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut sein Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das Onlineangebot eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend unserem Kenntnisstand.

21.4. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Gerät direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert.

21.5. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů ze strany Facebooku, jakož i příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu soukromí uživatelů naleznete v informacích o ochraně údajů Facebooku: https://www.facebook .com/about/privacy/ .

21.6. Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Onlineangebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei Facebook ausloggen und seine Cookies löschen. Weitere Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Profileinstellungen möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.

22. Reichweitenanalyse mit Matomo
22.1. Im Rahmen der Reichweitenanalyse von Matomo werden auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) die folgenden Daten verarbeitet: der von Ihnen verwendete Browsertyp und die Browserversion, das von Ihnen verwendete Betriebssystem, Ihr Herkunftsland, Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, die Anzahl der Besuche, Ihre Verweildauer auf der Website sowie die von Ihnen betätigten externen Links. Die IP-Adresse der Nutzer wird anonymisiert, bevor sie gespeichert wird..

22.2. Matomo verwendet Cookies, die auf dem Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung unseres Onlineangebotes durch die Nutzer ermöglichen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Die Cookies haben eine Speicherdauer von einer Woche. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nur auf unserem Server gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.

22.3. Nutzer können der anonymisierten Datenerhebung durch das Programm Matomo jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem sie auf den untenstehenden Link klicken. In diesem Fall wird in ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Matomo keinerlei Sitzungsdaten mehr erhebt. Wenn Nutzer ihre Cookies löschen, so hat dies jedoch zur Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und daher von den Nutzern erneut aktiviert werden muss.

22.4.[Bitte setzen Sie an dieser Stelle das IFRAME von Matomo mit dem opt-out cookie ein (und schalten die IP-Anonymisierung im Einstellungsbereich ein)] .

23. Jetpack (WordPress Stats)
23.1. Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) das Plugin Jetpack (hier die Unterfunktion „Wordpress Stats“), welches ein Tool zur statistischen Auswertung der Besucherzugriffe einbindet und von Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Jetpack verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.

23.2. Automattic ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active ).

23.3. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Onlineangebotes werden auf einem Server in den USA gespeichert. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden, wobei diese nur zu Analyse- und nicht zu Werbezwecken eingesetzt werden. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/ a informace o souborech cookie Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/ .

24. etracker
24.1. Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) den Analysedienst „etracker“ der etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg.

24.2. Aus den durch etracker verarbeiteten Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Dazu können Cookies eingesetzt werden. Die Cookies ermöglichen es, Ihren Browser wieder zu erkennen. Die mit den etracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht genutzt, Besucher unserer Website persönlich zu identifizieren und werden nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Ferner werden die personenbezogenen Daten nur für uns verarbeitet, d.h. nicht mit personenbezogenen Daten die innerhalb anderer Onlineangeboten erhoben wurden, zusammengeführt.

24.3. Der Datenerhebung und -speicherung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Abyste mohli vznést námitku proti shromažďování údajů a ukládání údajů o vašich návštěvnících do budoucna, můžete od společnosti etracker pod následujícím odkazem získat soubor cookie pro odhlášení, což znamená, že společnost etracker nebude shromažďovat a ukládat žádné údaje o návštěvnících z vašeho prohlížeče v budoucnost: http://www .etracker.de/privacy?et=ID účtu[Bitte setzen Sie an dieser Stelle Ihre Accont-ID ein] .

24.4. Durch das Opt-Out wird ein Opt-Out-Cookie mit dem Namen „cntcookie“ von etracker gesetzt. Bitte löschen dieses Cookie nicht, solange Sie Ihren Widerspruch aufrechterhalten möchten. Další informace naleznete v předpisech o ochraně dat společnosti etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html .

25. Criteo
25.1. Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) die Dienstleistungen des Anbieters Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 München, Deutschland.

25.2. Die Leistungen von Criteo erlauben uns Werbeanzeigen für und auf unserer Website gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Webseiten interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen Criteo aktiv ist, unmittelbar durch Criteo ein Code von Criteo ausgeführt und es werden in die Website sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als „Web Beacons“ bezeichnet) eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein individuelles Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare Technologien verwendet werden). In dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote er geklickt hat, ferner technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Die vorstehend genannten Informationen können seitens Criteo auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer anschließend andere Webseiten besucht, können ihm entsprechend seiner Interessen die auf ihn abgestimmten Anzeigen angezeigt werden.

25.3. Další informace a také možnosti, jak vznést námitku proti shromažďování údajů společností Criteo, naleznete v předpisech o ochraně údajů společnosti Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy/ .

26. program Amazon partner
26.1. Na základě našich legitimních zájmů (tj. zájmu o ekonomickou činnost naší online nabídky ve smyslu čl. 6 sec. 1 svítí. f. GDPR) jsme účastníky programu Amazon partner EU, který byl navržen tak, aby poskytoval médium pro webové stránky získávat reklamní výdaje umístěním reklam a odkazů na Amazon.de výdaje na reklamu. Amazon používá soubory cookie ke sledování původu objednávek. Kromě jiného může Amazon zjistit, že jste na tento web klepnuli na partnerský odkaz.

26.2. Další informace o tom, jak Amazon využívá data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401 .

27. sdělování poštou, e-mailem, faxem nebo telefonem
27,1 pro obchodní transakce a marketingové účely se používá Vzdálená komunikace, jako je pošta, telefon nebo e-mail. Zpracováme inventární data, údaje o adresách a kontaktech a také smluvní údaje zákazníků, účastníků, zúčastněných stran a komunikačních partnerů.

27,2 zpracování se uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 4 1 svítí. a, článek 7 GDPR, čl. 1 svítí. f GDPR v souvislosti s právními požadavky na obchodní sdělení. Kontakt je učiněn pouze se souhlasem kontaktních partnerů nebo v rámci zákonných povolení a zpracované údaje budou vymazány, jakmile to nebude nutné a jinak s námitkovým/odvolávkovým nebo zrušením ověřovacích podkladů. nebo zákonem stanovených archivačních povinností.

28th newsletter
28.1. S následujícími informacemi vás informujeme o obsahu našeho bulletinu, o postupu registrace, odeslání a statistické hodnocení, jakož i o právech na námitku. Přihlášením k našemu bulletinu vyjadřujete souhlas s příjmem a popsanými postupy.

28.2. Obsah bulletinu: na reklamu, e-maily a jiná elektronická oznámení zasíláte reklamní informace (dále jen „zpravodaj“) pouze se souhlasem příjemců nebo zákonných povolení. Pokud je obsah bulletinu specificky definován v kontextu registrace pro bulletin, jsou rozhodující pro souhlas uživatelů. Kromě toho naše bulletiny obsahují informace o našich produktech, nabídkách, propagačních akcích a naší společnosti.

28.3. Dvojité opt-in a protokolování: registrace pro náš bulletin probíhá v tzv. To je Po registraci obdržíte e-mailovou zprávu požadující potvrzení registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl přihlásit s cizími e-mailovými adresami. Registrace pro bulletin jsou zaznamenány do protokolu, aby bylo možné dokázat registrační proces v souladu s právními požadavky. To zahrnuje uložení přihlašovacího a data potvrzení i adresy IP. Jsou protokolovány také změny dat uložené u poskytovatele služeb pro přepravu.

28.4. Poskytovatelé přepravních služeb: bulletiny jsou odesílány prostřednictvím pošty „MailChimp“, což je platforma pro doručování bulletinů amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE #5000, Atlanty, GA 30308, USA. Pravidla pro ochranu dat poskytovatele služeb námořní dopravy lze zobrazit zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Společnost Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp je certifikována v rámci dohody o ochraně osobních údajů, a proto poskytuje záruku, že bude vyhovovat evropské úrovni ochrany údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active ).

28.5. Pokud používáte poskytovatele služeb námořní dopravy, může poskytovatel služeb námořní dopravy použít tato data v pseudonymní formě, tj. bez přiřazení uživateli, k optimalizaci nebo zlepšení svých vlastních služeb, například k technické optimalizaci odesílání a zobrazování bulletinů nebo statistických účelů k určení zemí, ze kterých příjemci pocházejí. Poskytovatel služeb námořní dopravy však nepoužije data příjemců bulletinu, aby je zapisuje nebo předali třetím stranám.

28.6. Podrobnosti o registraci: pro zápis do bulletinu postačí zadat vaši e-mailovou adresu. Volitelně vás požádáme o zadání jména v bulletinu pro osobní kontakt.

28.7. Měření úspěšnosti-bulletiny obsahují takzvaný „webový maják“, tj. soubor o velikosti pixelu, který je načten z našeho serveru při otevření bulletinu, nebo pokud z jeho serveru používáte poskytovatele služeb poštovního příkazu. V rámci tohoto načítání jsou nejprve shromážděny technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a systému a také adresa IP a čas načtení. Tyto informace slouží ke zlepšení technické kvality služeb založených na technických údajích nebo cílových skupinách a jejich chování při čtení na základě umístění (která lze určit pomocí adresy IP) nebo doby přístupu. Statistické průzkumy také zahrnují určení, zda jsou bulletiny otevřeny, kdy jsou otevřeny a na které odkazy odkazují. Tyto informace lze z technických důvodů přiřadit jednotlivým příjemcům bulletinu. Není to však ani náš záměr, ani, pokud se nepoužívá, pro sledování jednotlivých uživatelů. Hodnocení nám mnohem více poslouží k rozpoznání návyků našich uživatelů a k přizpůsobení našeho obsahu nebo k odeslání odlišného obsahu v souladu se zájmy našich uživatelů.

28.8. Německo: zaslání bulletinu a měření úspěšnosti je založeno na souhlasu příjemců v souladu s Článek. 1 svítí. a, Art. 7 GDPR v souladu s oddílem 7 odst. 2 č. 3 UWG nebo na základě zákonného povolení podle Oddíl 7 odstavec. 3 UWG.

28.9. Rakousko: zaslání bulletinu a měření úspěšnosti je založeno na souhlasu příjemců v souladu s Článek. 1 svítí. a, Art. 7 GDPR i.V.m. 2 TKG nebo na základě zákonných povolení podle Bod 107 odstavec. 2 a 3 TKG.

28.10. Registrační postup je protokolován na základě našich oprávněných zájmů v souladu s Článek. 1 svítí. f GDPR a slouží k prokázání vašeho souhlasu s obdržíte bulletin.

28.11. Příjemci bulletinu mohou kdykoli zrušit příjem našeho bulletinu, tj. vaše souhlasy odvolat. Najdete zde odkaz na zrušení bulletinu na konci každého bulletinu. Zároveň se uhašují jejich souhlasy s měřením úspěchu. Ein getrennter Widerruf der Erfolgsmessung ist leider nicht möglich, in diesem Fall muss das gesamte Newsletterabonnement gekündigt werden. Mit der Abmeldung von Newsletter, werden die personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn deren Aufbewahrung ist rechtlich geboten oder gerechtfertigt, wobei deren Verarbeitung in diesem Fall nur auf diese Ausnahmezwecke beschränkt wird. Wir können insbesondere die ausgetragenen E-Mailadressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern bevor wir sie für Zwecke des Newsletterversandes löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird.

29. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
29.1. Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”). Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als „Web Beacons“ bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die „Pixel-Tags“ können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden können.

29.2. Die nachfolgende Darstellung bietet eine Übersicht von Drittanbietern sowie ihrer Inhalte, nebst Links zu deren Datenschutzerklärungen, welche weitere Hinweise zur Verarbeitung von Daten und, z.T. bereits hier genannt, Widerspruchsmöglichkeiten (sog. Opt-Out) enthalten
– Falls unsere Kunden die Zahlungsdienste Dritter (z.B. PayPal oder Sofortüberweisung) nutzen, gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzhinweise der jeweiligen Drittanbieter, welche innerhalb der jeweiligen Webseiten, bzw. Transaktionsapplikationen abrufbar sind.

– Externí písma od společnosti Google, LLC., https://www.google.com/fonts („fonty Google“). Die Einbindung der Google Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf bei Google (in der Regel in den USA). Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy , Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated .

– Landkarten des Dienstes „Google Maps“ des Drittanbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, gestellt. Prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/ , opt-out: https://www.google.com/settings/ads/ .

– Videa z platformy „YouTube“ poskytovatele třetí strany Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/ , opt-out: https://www.google.com/settings/ads/ .

– Innerhalb unseres Onlineangebotes sind Funktionen des Dienstes Google+ eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch den Drittanbieter Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wenn Sie in Ihrem Google+ – Account eingeloggt sind können Sie durch Anklicken des Google+ – Buttons die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Google+ – Profil verlinken. Dadurch kann Google den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Google+ erhalten. Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy , Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated .

– Innerhalb unseres Onlineangebotes sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA integriert. Wenn Sie in Ihrem Instagram – Account eingeloggt sind können Sie durch Anklicken des Instagram – Buttons die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram – Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten. Datenschutzerklärung: http://instagram.com/about/legal/privacy/ .

– Wir verwenden Social Plugins des sozialen Netzwerkes Pinterest, das von der Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (“Pinterest”) betrieben wird. Wenn Sie eine Seite aufrufen die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Pinterest her. Das Plugin übermittelt dabei Protokolldaten an den Server von Pinterest in die USA. Diese Protokolldaten enthalten möglicherweise Ihre IP-Adresse, die Adresse der besuchten Websites, die ebenfalls Pinterest-Funktionen enthalten, Art und Einstellungen des Browsers, Datum und Zeitpunkt der Anfrage, Ihre Verwendungsweise von Pinterest sowie Cookies. Datenschutzerklärung: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy .

– Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen des Dienstes, bzw. der Plattform Twitter eingebunden (nachfolgend bezeichnet als „Twitter“). Twitter ist ein Angebot der Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Die Funktionen beinhalten die Darstellung unserer Beiträge innerhalb von Twitter innerhalb unseres Onlineangebotes, die Verknüpfung zu unserem Profil bei Twitter sowie die Möglichkeit mit den Beiträgen und den Funktionen von Twitter zu interagieren, als auch zu messen, ob Nutzer über die von uns bei Twitter geschalteten Werbeanzeigen auf unser Onlineangebot gelangen (sog. Conversion-Messung). Twitter ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active ). Prohlášení o ochraně údajů: https://twitter.com/de/privacy , Opt-Out: https://twitter.com/personalization .