Pouczenie o prawie odstąpienia dla konsumentów w zakresie dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku danych (np. e-book, pobieranie oprogramowania)

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy wysłać do nas (Scherer Engineering Inh. V. Scherer; tel. +49 5432 688890 -4, faks: +49 05432-688890 -49, e-mail: info@estada.eu) a wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Konsekwencje odwołania
Jeśli odwołasz tę umowę, zapłaciliśmy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa mieć), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij.)
– Do Scherer Engineering Inc. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshsausen;
E-mail: info@estada.eu
– Ja/my(*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy zakupu następujących towarów(*)/ świadczenie następującej usługi(*)
– Zamówiono w dniu (*)/odebrano w dniu (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
– Data
—————————————
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są prefabrykowane i dla których wyprodukowania decyduje indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.
Prawo do odwołania wygasa przedwcześnie, jeśli rozpoczęliśmy realizację umowy dopiero po wyrażeniu przez Ciebie wyraźnej zgody i jednocześnie potwierdzeniu, że masz świadomość, że utracisz prawo do odwołania, gdy zaczniemy wykonywać umowę. Zwracamy uwagę, że możemy uzależnić zawarcie umowy od w/w zgody i potwierdzenia.